arte correo

alfabetos proxecto de arte correo

caldas de reis 5/04

inicio    ficha   galería


convocatoria

O instituto Aquis Celenis de educación secundaria de Caldas de Reis en colaboración coa corporación semiótica galega e o laboratorioartecorreo..com convídante a participar nun novo encontro de arte correo que servirá de complemento a un proxecto escolar vertebrado en varias actividades interdisciplinares que teñen como eixe os alfabetos e que se están desenvolvendo no presente ano 2005.

A exposición MAREA NEGRA que organizamos con motivo do desastre ecolóxico ocasionado polo afundimento do petroleiro Prestige nas costas galegas en colaboración coas organizacións non gobernamentais galegas Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza(ADEGA) e a Asociación de ensinantes AREANEGRA segue itinerando aínda por diversos centros educativos e culturais do noso país. Podedes consultar a web gallery colgada na web do noso centro en http://centros.edu.xunta.es/iesaquiscelenis/ArsPost/index.htm ou tamén nas webs das asociacións areanegra.org ou adegagaliza.com

 

Entendemos que a arte correo pode servir como complemento pedagóxico e así mesmo didáctico, valioso tanto nos seus aspectos formais como no seu contido. O seu espírito cosmopolita, libertario e reivindicativo é o que nos moveu a esta convovatoria, a través da que pretendemos recoller unha mostra heteroxénea de creacións artísticas reunidas baixo un mesmo pulo: o valor do alfabeto como ferramenta básica do saber, como xesto contra o esquecemento, contra o tempo, contra a morte, portador da diferenza e á vez do homoxéneo da nosa especie. Queremos construír a nosa particular torre de Babel por obra e graza do espírito da arte correo.

 

FORMATO máx. A5 : 21 x 14,8 cm

DATA TOPE DE ENTREGA: 1º de maio 2005

 

Envía a túa obra usando como pretexto o teu propio alfabeto. Comprometémonos a realizar unha exposición no mes de maio de 2005, para conmemorar o Día das Letras Galegas, e a remitir toda a documentación que vaiamos recadando. As obras serán expostas ademais nunha web gallery que aloxaremos na páxina do noso centro.

 

PROXECTO ALFABETOS

I.E.S. AQUIS CELENIS

Mariñoleiras

36650   CALDAS DE REIS – GALIZA – ESPAÑA

 

Para calquera información:

gilmagarinos@edu.xunta.es

 

 

 

ALFABETOS PROYECTO EDUCATIVO DE ARTE CORRE05

 

El instituto Aquis Celenis de educación secundaria de Caldas de Reis en colaboración con la corporación semiótica galega y el laboratorioartecorreo..com te invitan a participar en un nuevo encuentro de arte correo que servirá de complemento a un proyecto escolar vertebrado en varias actividades interdisciplinares que tienen como eje los alfabetos que se está desarrollando en el presente año 2005.

La exposición MAREA NEGRA que hemos organizado con motivo del desastre ecológico ocasionado por el hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas en colaboración con las organizaciones no gubernamentales gallegas Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) y la Asociación de ensinantes AREANEGRA sigue itinerando todavía por diversos centros educativos y culturales de http://centros.edu.xunta.es/iesaquiscelenis/ArsPost/index.htm o también en las web de las asociaciones  areanegra.org o adegagaliza.com

 

Entendemos que el arte correo puede servir como complemento pedagógico y asimismo didáctico, valioso tanto en sus aspectos formales cuanto en su contenido. Su espíritu cosmopolita, libertario y reivindicativo es lo que nos ha movido a esta convocatoria, a través de la cual pretendemos recoger unha muestra heterogénea de creaciones artísticas aunadas bajo un mismo impulso: el valor del alfabeto como herramienta básica del saber, como gesto contra el olvido, contra el tiempo, contra la muerte, portador de la diferencia y a la vez de lo homogéneo de nuestra especie. Queremos construir nuestra particular torre de Babel por obra y gracia del espíritu del arte correo.

 

FORMATO máx. A5 : 21 X 14,8 cm

FECHA TOPE RECEPCIÓN: 1º de mayo 2005

 

Envía tu obra utilizando como pretexto tu propio alfabeto. Nos comprometemos a realizar una exposición en el mes de mayo de 2005, para conmemorar el Día de las Letras Galegas, y a remitir toda la documentación que vayamos recabando. Las obras serán expuestas además en una web gallery que alojaremos en la página de nuestro centro.

 

PROYECTO ALFABETOS

I.E.S. AQUIS CELENIS

Mariñoleiras

36650 CALDAS DE REIS – GALIZA – ESPAÑA

 

para culaquier información:

gilmagarinos@edu.xunta.es

 

 

______________________________________________________________________

ALPHABET EDUCATIVE PROJECT OF MAIL ART

 

The “Aquis Celenis” Secondary School in Caldas de Reis (Spain), in collaboration with the corporación semiótica galega and the laboratorioartecorreo..com invites you to take part in a new meeting of “Mail Art” that will be a complement to a school project related to several interdisciplinary activities whose core are the alphabets we are developing this year, 2005.

The exhibition “MAREA NEGRA”, which we organised in collaboration with the Galician NGOs ADEGA and AREANEGRA, after the ecological disaster caused by the sinking of the oil tanker Prestige off the Galician coast, is still travelling to different schools and cultural centres in our country. You can visit the web gallery http://centros.edu.xunta.es/iesaquiscelenis/ArsPost/index.htm or the webs of the associations in areanegra.org or adegagaliza.com

 

We think that Mail Art can be useful as a pedagogical and didactic complement, valuable for its formal aspects as well as for its content. Its cosmopolitan, libertarian, protest spirit is the reason why we have decided to make this announcement, by means of which we intend to open a heterogeneous exhibition of artistic creations based on the same impetus: the value of the alphabet as a basic tool of knowledge, as a gesture against oblivion, time and death, a gesture which bears the difference and homogeneity of the human race. We want to build our particular Tower of Babel by means of the spirit of Mail Art.

 

FORMAT max. A5: 21 x 14.8 cm

DEADLINE: 1 may 2005

 

You can send your work based on your own alphabet. The exhibition will be opened next March, 2005 to commemorate the DIA DAS LETRAS GALEGAS, and we will send back all the documents received. The works will also be exhibited in a web gallery located in our school web.

 

 

ALPHABET  PROJECT

I.E.S. AQUIS CELENIS

Mariñoleiras

36650 CALDAS DE REIS – GALIZA – ESPAÑA

 

For further information:

gilmagarinos@edu.xunta.es